Rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Ilmekodit Oy
Postiosoite: Ankkuripolku 3, 40820 Haapaniemi
Puh: 020 730 7710
Y-tunnus 2837786-2

Rekisterin nimi

Ilmekodit Oy:n markkinointirekisteri

Rekisterin pitämisen peruste ja säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään henkilöltä, joka on rekisteröitynyt Ilmekodit Oy:n uutiskirjeen tilaajaksi, rekisteröitynyt asiakkaaksi, ostanut Ilmekodit Oy:n palveluita tai tavaraa ja/tai osallistuu Ilmekodit Oy:n järjestämään arvontaan tai tilaisuuteen. Rekisteröityessään asiakkaaksi henkilö antaa itse tietoja itsestään joko syöttämällä ne käytettävään järjestelmään tai ilmoittamalla ne rekisterinpitäjän edustajalle muulla tavoin. Asiakassuhteeseen liittyviä tietoja voi kertyä myös rekisterinpitäjän omassa toiminnassa.

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Ilmekodit Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Ilmekodit Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoituksiin ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkosivuillamme tai sosiaalisen median tileissä. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisterin tietoja voidaan käyttää Ilmekodit Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Ilmekodit Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  1. Henkilön etu- ja sukunimi
  2. Sähköpostiosoite
  3. Postiosoite
  4. Puhelinnumero
  5. Tiedot käsitellyistä tilauksista
  6. Tilausten toimitusaika
  7. Toiminta markkinointikampanjoissamme, esimerkiksi arvontaan osallistuminen.

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Ilmekodit Oy:n käytössä, paitsi Ilmekodit Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Ilmekodit Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön velvoittaessa.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään rekisteröidyn pyynnöstä ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisteri sijaitsee Active Campaign -ohjelmistojen suojatulla palvelimella. Järjestelmään tallennettuihin tietoihin on käyttöoikeudet vain määrätyillä henkilöillä, joilla on käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla pääsy järjestelmään.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja tähän rekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröidyn, joka haluaa tarkistaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa joko sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@ilmekodit.fi tai kirjeitse osoitteeseen

Ilmekodit Oy
Ankkuripolku 3, 40820 Haapaniemi

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröity voi tarkistaa tietonsa ja poistaa itsensä markkinointilistalta milloin vain klikkaamalla sähköpostin alaosassa olevaa ”Poistu listalta” linkkiä.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn henkilön vaatimuksesta oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tiedon leviäminen, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaan tai hänen oikeuksiaan.

Mikäli rekisterinpitäjä ei hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on myös ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen henkilötiedon. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa.

Ylläkuvatut, riittävästi yksilöidyt korjauspyynnöt tulee osoittaa rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle joko sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@ilmekodit.fi tai kirjeitse aiemmin mainittuun osoitteeseen.